Konpetision Lapintir
28 Novam a 10er
Dikte Kreol
28 Novam a 13er
Gran Konser (All Night)
28 Novam a 18er

Festival Internasional Kreol 2015 - 10e edision

Festival Internasional Kreol finn kre an 2006. Nou finn ariv 10e edision.

Dan Festival nou selebre lalang ki tou Morisien servi, kiltir ki tou Morisien partaze.
Kreol se nou lalang maternel ek siman nou nasion. Kreolite se rezilta miltikiltiralism nou sosiete.
Atraver lamod, gastronomi, lartisana, literatir, pwezi, lamizik ek ladans, FIK kontribie pou transmet tou Morisien sa kiltir la.

FIK finn ouver lavwa pou rekonesans lidantite kreol.
FIK finn amenn nouvo artis, nouvo spektak
FIK finn gayn rekonesans piblik, li enn bann evenman ki pli popiler.

Pou so 10e edision, FIK pe decentralise ek pe amenn ankor plis aktivite. Konsilte program.

Program 2015

Landrwa: Auditorium Octave Wiehe

Ler: 9er


Sitiasion lang kreol dan lekol ek ban linstitision Repiblik Moris.
Pou ena osi ekspozision par Sant Nelson Mandela, ekspozision liv an kreol ek prezans bann eksper depi La Reunion ek Sesel.

Landrwa: Plaza - Rose Hill

Ler: 19er


Final Konpetision pou fer sa zour la dan Plaza. Preliminer pou fer avan levennman.
Pa blie ki Sega Tipik finn declare leritaz mondial par UNESCO.

Landrwa: Laplenn Foutborl Grand Baie

Ler: 10er


Pou ena 120 antrepriz local ki pe partisipe. Pou ena osi lamizik ek aktivite pou zanfa.

Landrwa: Citadel Port Louis

Ler: 17er


Bal pou trwaziem az.
Pou ena lamizik ek sante ki ti an vog a lepok.

Landrwa: Grand Gaube Football Ground

Ler: TBA


Asosiasion Porteurs D’Images pou fer prozeksion fim an kreol depi Moris ek lezot zil la rezion.

Landrwa: Mahebourg waterfront

Ler: 10er


Sa zour la pou ena trwa konpetision regat pou zanfan, peser ek profesionel.
Pou ena osi enn festival kiliner ek lanimasion mizikal

Landrwa: Atelier Pierre Poivre - La Tour Koenig

Ler: a 19er

Landrwa: Theatre Serge Constantin Vacoas

Ler: 11er


Pou ena 3 group finalis teat an kreol. 45 mns par partisipan.
Preliminer fini koumanse.

Landrwa: Minisipalite Curepipe

Ler: a 19er


Tem sa defile la: Yer ziska Zordi.
Pou ena partisipasion bann eksper dans lamod.

Landrwa: Stade Candos Quatre Bornes

Ler: 19er


Tou bann gran santer lepok lontan pou lor lasenn sa zour la.
Pou ena enn omaz spesial a Michel Legris.

Landrwa: Esplanade Basdeo Bissoondoyal - Port Louis Waterfront

Ler: Apartir 10:00


Dan kad 10em Festival International Kreol 2015 National Art Gallery an kolaborasion avek Minister Ar ek Kiltir ek Minister Tourism ek Kominikasion Exteyer pe organiz enn Konpetision Desin an Live Samdi 28 Novam 2015, Esplanade Basdeo Bissoondoyal, Port Louis Waterfront.

Konpetision la pou en 3 kategori:

- Kategori 1: 7 a 11 an
- Kategori 2: 12 a 16 an
- Kategori 3: 17 a monte

Landrwa: Port Louis Waterfront

Ler: Depi 3.00pm ziska 5.00pm


Sa zour la pou ena en konpetision dikte an kreol.
Piblik invite pou partisipe.

Landrwa: Les Salines (Fort William)

Ler: apartir 6er tanto ziska gramatin.


Gran Konser aktivite pli popiler dan Festival.
Dimoun vinn depi kat kwen Lil Moris.
Artis pou zoue ziska gramatin.